Privacyverklaring

Dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als haptotherapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). In het dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg en behandeling te bieden. Ook kunnen in het dossier gegevens zijn opgenomen die ten dienste van de behandeling zijn opgestuurd door of opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts. Dit gebeurt altijd na expliciete toestemming van jou als cliënt. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet wordt vereist, 15 jaar bewaard.

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Uitsluitend mijn accountant en ikzelf hebben toegang tot deze administratie.

Geheimhouding

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Daarnaast doe ik mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:

 • Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens.
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.
 • De wettelijke geheimhoudingsplicht betekent dat ik alleen met je uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou mag spreken. Alleen in bijzonder gevallen geeft de wet het recht om zonder je toestemming informatie te verstrekken. Ik een dergelijk geval zoek ik als regel eerst contact met je om deze informatieverstrekking te bespreken.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Je geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • De omschrijving van de behandeling: haptotherapie